Рейтингът на България се подкрепя от по-силните външни финанси в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ‘ВВВ’. Излишъкът по текущата сметка е съчетан с високо ниво на международни валутни резерви, което осигурява стабилното функциониране на валутния борд. От друга страна, структурните слабости на икономиката ограничават тренда на икономически растеж към по-високи стойности.

Оценката на Fitch показва, че текущото икономическото развитие на страната през 2015 г. е по-добро от очакваното, което обуславя и повишаването на прогнозата за икономическия растеж, главно по линия на силното външно търсене. Повишени са очакванията и за следващите две години, като растежът ще бъде по-балансиран.

Текущата сметка ще остане положителна, като очакванията за страната са по-благоприятни в сравнение с останалите държави, оценявани със същия рейтинг. По отношение на влошаването на бюджетната позиция през 2014 г., в резултат от отчетения еднократен ефект от подкрепата за банковия сектор, е отбелязан фактът, че това няма да доведе до стартиране на процедура по прекомерен дефицит.

Стабилната перспектива на страната отразява оценката на Fitch, че рисковете за кредитния рейтинг са балансирани. Според агенцията, факторите, които биха могли да доведат до понижение на кредитния рейтинг включват потенциално възникване на нестабилност в банковия сектор, което може да доведе до натиск върху държавните финанси и икономическия растеж, фискална експанзия, която ще застраши стабилността на публичните финанси, както и по-нисък икономически растеж спрямо държавите, оценявани със същия рейтинг.

Съответно от Fitch посочват, че положителна преоценка на присъдения рейтинг е възможна в случай на успешна фискална консолидация, подкрепяща дългосрочната устойчивост на публичния дълг, по-висок растеж на БВП и ускоряване на процеса на конвергенция към средното за ЕС ниво на доходи, и устойчиво подобряване на институционалното управление.