От 2016 г. фондациите и сдруженията да се регистрират в Агенцията по вписванията, а не в окръжните съдилища, предвиждат промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, внесен тази седмица в Народното събрание.

Предлага се процесът по прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ да следва модела на пререгистрация на търговските дружества, като се отчитат спецификите на правно-организационната форма на ЮЛНЦ. Регистърът на фондациите и сдруженията ще бъде част от Търговския регистър.

Същевременно се дава срок до 31 декември 2018 г. на действащите вече юридическите лица с нестопанска цел да подадат заявление за пререгистриране, което ще бъде безплатно.

Законопроектът предвижда статутът на организациите в обществена полза да възниква от момента на вписването им на ЮЛНЦ в Търговския регистър. Така няма да има нужда Министерството на правосъдието да води Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза.

Също с оглед на по-голямата прозрачност проектът предвижда едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра. По действащата уредба такъв срок изобщо не е предвиден, което води до това месеци след възникването на обстоятелствата, подлежащи на вписване (промени в устава/устройствения акт, избор на нови управителни органи), те да не бъдат отразени по партидата на юридическото лице. В този смисъл, предложеният едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, течащ от деня на възникването им, съответно на промяната им, ще има съществена дисциплинираща роля.

На вписване в регистъра подлежат следните обстоятелства:
1. наименованието, целите и средствата за постигане им, предметът на допълнителната стопанска дейност.
2. седалището и адресът;
3. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел;
4. определянето за извършване на дейност в обществена или частна полза;
5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
6. прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
7. преобразуването;
8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
9. заличаването на юридическото лице с нестопанска цел.
10. клоновете на юридическото лице с нестопанска цел, седалището и адреса им на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт.

На обявяване в регистъра подлежат следните документи:
1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;
2. устава на сдруженията, съответно учредителния акт на фондациите;
3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
4. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и доклада за дейността по чл. 40, ал. 2 за тези определени за извършване на общественополезна дейност;

Предвижда се финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност да се заявя за обявяване в регистъра до 30 юни на следваща годината.

В мотивите се посочва, че анализът и оценката на прилагането на ЗЮЛНЦ през последните 14 години разкрива редица несъвършенства в нормативната уредба на процедурата по регистрация и отчетност на ЮЛНЦ.

На първо място, системно се наблюдава противоречива съдебна практика при регистрацията на ЮЛНЦ в различните окръжни съдилища, което създава правна несигурност, води до увеличаване на административната тежест за организациите и сроковете за регистрация и създава предпоставки за засягане на конституционното право на сдружаване.

На второ място, съществуващата към този момент процедура по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на организациите. Този режим затруднява институционалния и гражданския мониторинг относно дейността на определени организации, както и предприемането на превантивни мерки по отношение негативни практики в дейността им.

На трето място, анализът показва, че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговско дружество в Агенцията по вписванията. Това положение не съответства на съществуващото положение, при което търговските дружества са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при ЮЛНЦ материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации. От тази перспектива, по-високата административна тежест за ЮЛНЦ е неоправдана.

Предлаганото прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията се очаква да има следните позитивни ефекти:
• Намаляване на административната тежест в процеса на регистрация на ЮЛНЦ – по-бърза процедура по регистрация, по-ниски държавни такси, електронно подаване на документи;
• Повишаване на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ – публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите;
• Освобождаване на съда от дела с ниска правна сложност, което ще позволи насочване на ресурси на съдилищата към разглеждане на исковите производства и ще има положителен ефект върху регулирането на натовареността;
• Пълноценно използване на организационния и техническия ресурс на Агенцията по вписванията.