Пълното счетоводно обслужване включва:

– Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност
– Разработване на индивидуален сметкоплан
– Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и специфичните й потребности
– Изготвяне на месечните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им в НАП
– Стриктно следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване)
– Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции.
– Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки
– Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата
– Изчисляване на амортизационните отчисления
– Изчисляване на текущия финансов резултат
– Следене на постъпили плащания по фактури, уведомяване на клиента за забавени плащания от контрагенти

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ