– Регистрация на фирми в Агенция по вписванията;
– Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП при започване/ прекратяване/ прекъсване /възобновяване на дейност;
– Регистрация по ЗДДС;
– Регистрация в Комисия за защита на личните данни;
– Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ