– Подготовка на всички документи във връзка с постъпване на нов служител;
– Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;​
– Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори в НАП;
– Изготвяне на граждански договори, договори за управление и контрол;
– ​​Сключване на договор и поддържане на контакти със служба по Трудова медицина от името на клиента;
– Съставяне на разчетно-платежни ведомости и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица /Декларация 1/, информация за дължимите осигуровки /Декларация 6/ и подаването им в НАП;​
– Изчисляване и отчитане на сумарно работно време;
– Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;​
– Изготвяне на платежни нареждания за задълженията на фирмата на клиента към бюджета;​​​​
– Приемане и обработване на предадените болнични листове, създаване на описи и придружителни писма за НОИ;
– ​​​Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на клиента;
– Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала, които да послужат пред НОИ, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в законоустанове­ните срокове, след депозиране на писмено искане от страна на клиента.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ